Tietosuojaseloste

Renovari Oy:n tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Renovari Oy
Y-tunnus: 2721911-7
Osoite: Ratavartijankatu 4 LT 3 00520 Helsinki
Puhelin: 050 5712 450
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Riikka Silen
Osoite: Ratavartijankatu 4 LT 3 00520 Helsinki

3. Rekisterien nimet
Renovari Oy:n
• Työntekijärekisteri
• Asiakasrekisteri
• Kulunvalvontarekisteri
• Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
velvollisuuksien täyttämiseksi.
Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään
työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu
työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).
Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän
suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja
suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja
asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Kulunvalvontarekisteri: Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy, kun kyse on rakentamisesta
yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen rakennustyömaa ovat
rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamia
käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
työntekijöistä.
Työnhakijarekisteri: Keräämme ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen työsuhteen luomiseksi ja
rekrytointiprosessin läpiviemiseksi. Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu työnhakijalta
työhakemuksesta, ansioluettelosta sekä koulu- ja työtodistuksista. Työnhakijan tietoja käsitellään
ainoastaan rekrytointitarkoitukseen tarvittavan ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan
tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa
päätoteuttajalle tietoja.
Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla A83/200/2017
(erit. kappale 3).

5. Rekisterien tietosisältö
Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
työntekijöiden perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• henkilönumero
• suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
• ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
• kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• työsuhteeseen liittyvät tiedot
• työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
• henkilön verotukseen liittyvät tiedot
• tilastointiin liittyvät tiedot
• osaamiset

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen)
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
• asiakasnumero
• y-tunnus tai henkilötunnus
• laskutus- ja perintätiedot
• yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
• asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun
liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot,
palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut,
sähköpostit sekä tukiviestit)

Kulunvalvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja työmaan työntekijöistä:
• etu- ja sukunimet
• syntymäaika
• veronumero
• kirjautumisaika
• kirjautumissijainti mobiililaitteella kirjauduttaessa (työntekijän salliessa)

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot
• ansioluettelossa olevat tiedot
• mahdolliset saatekirjeessä olevat tiedot
• mahdolliset haastattelussa annetut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Työntekijärekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita
rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –
kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Kulunvalvontarekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen tai
muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Renovari oy myy tai
muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen
käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus
A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän
tarvitsee työtehtävissään.
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.
Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Renovari Oy:n rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Renovari Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.3.2019.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Huolehdimme siitä, että projektisi valmistuu aikataulun, budjetin ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Renovari Oy, Ruosilantie 10, 00390 Helsinki, Y-Tunnus: 2721911-7